Ohjelmistosuunnittelu ja -kehitys

Ohjelmistoja ja ohjelmistokehitystä voidaan tehdä lukuisilla eri tavoilla. Suosimme itse ketterän kehityksen menetelmiä. Ketterän kehityksen menetelmissä keskitytään toimivan ohjelmiston tuottamiseen, tiheään kommunikointitahtiin kaikkien kehitysprojektin osapuolten välillä ja nopeaan reagointiin muutostarpeiden suhteen. Usein kehitettävä ohjelmisto pyritään julkaisemaan toimivissa osissa, esimerkiksi muutaman viikon välein. Pidempiä julkaisusyklejä pyritään välttämään, jotta tuote saadaan nopeammin oikeiden asiakkaiden käyttöön. Tällöin voidaan kerätä tärkeää palautetta jo kehitystyön aikana sekä saada tuote markkinoille kilpailijoita nopeammin.

Mitä ohjelmistoprojekti vaatii asiakkaalta?

Edellytyksinä onnistuneeseen ohjelmistoprojektiin ovat aktiivinen kommunikointi ja läpinäkyvyys. On tärkeää, että myös asiakas osallistuu kehitysprosessiin aina alkuvaiheen ensimmäisistä vaatimusmäärittelyistä kehityksen päätökseen ja lopputuotteen julkaisuun. Tällöin asiakas pääsee myös seuraamaan projektin etenemistä, kuulemaan onnistumisista tai mahdollisista haasteista sekä esittämään kehitysehdotuksia ohjelmiston julkaisuversioihin. Aktiivinen osallistuminen nopeuttaa ja helpottaa myös itse kehitystyön tekoa ja täten laskee kehityskustannuksia.

Millaista ohjelmistokehitystä tarjoamme?

Tarjoamme ketterää ohjelmistosuunnittelua ja -kehitystä verkko- ja mobiilisovelluksiin. Työkalupakkiimme kuuluvat muun muassa seuraavat teknologiat:

  • Rust
  • JavaScript/TypeScript
  • Node.JS
  • MongoDB
  • PostgreSQL
  • Docker
  • Erilaiset JavaScript-pohjaiset frameworkit kuten React, Svelte ja Angular

Julkisissa pilvipalveluissa vahvuutemme on erityisesti Amazon Web Services (AWS). Verkkosovelluksista tutut teknologiat tarjoavat myös valmiuden toteuttaa sovelluksia mobiiliratkaisuina.

Miten ohjelmistoprojektin hinta määräytyy?

Suurimmat projektin hinnan määräytymiseen vaikuttavat tekijät ovat sen laajuus, kehitysmenetelmä sekä haasteellisuus. Laajuus ja haasteellisuus määräävät kehitystiimin jäsenien valinnan. Mitä haasteellisempi tai suurempi projekti on, sitä tärkeämpää on valita tiimiin niin kutsuttuja senioreita eli laajan kokemuspohjan omaavia kehittäjiä. Pienemmät ja yksinkertaisemmat projektit taas hoituvat junioritiimiltä. Hintaan vaikuttaa myös harvinaisten teknologioiden käyttö — joidenkin teknologioiden osaajia on markkinoilla paljon vähemmän. Tämä taas nostaa osaajan tuntihintaa.

Kehitysmenetelmä puolestaan määrää, miten ohjelmistoprojektin toteutus tehdään. Ketterä kehitys mahdollistaa ohjelmiston ominaisuuksien priorisointia käyttäen jo testausvaiheessa kerättyä tietoa käyttäjiltä. Tällöin nähdään nopeasti, mistä ominaisuuksista käyttäjälle on oikeasti hyötyä. Samalla projektin hintalapusta karsitaan ylimääräisiä, suunnitteluvaiheessa hyvältä kuulostaneita mutta tarpeettomiksi osoittautuneita ominaisuuksia.

Meillä ohjelmistokehittäjän tuntihinta on alkaen 80€/h + alv. Karkeaksi budjetiksi kannattaa varata noin 30 000€ lähdettäessä rakentamaan uudesta ohjelmistosta ensimmäistä julkaisuversiota.

Svelte code on monitor

Ohjelmiston ylläpito ja jatkokehittäminen

Harva ohjelmisto pärjää ilman minkäänlaista ylläpitoa. Ohjelmiston ylläpidolla varmistetaan ohjelmiston sekä sitä tarjoavien palvelimien ajantasaisuus, saatavuus ja turvallisuus. Huolellisella ylläpidolla vältytään esimerkiksi tapauksilta, joissa ohjelmisto ei kykene selviytymään sattuneesta vikatilanteesta tai joissa ohjelmistosta paljastuu mahdollinen tietoturva-aukko. Ylläpitoon voi kuulua myös vikojen eli bugien korjaaminen tai uusien ominaisuuksien tuominen osaksi ohjelmistoa. Ohjelmistot ovat yritykselle tärkeä investointi ja oikeaoppinen ylläpito pidentää kehitettyjen ohjelmistojen elinkaarta.

Millaista ohjelmistoylläpitoa tarjoamme?

Ammattitaitoiset kehittäjämme sekä järjestelmäasiantuntijamme räätälöivät ylläpidon sisällön aina asiakkaan tarpeen ja ohjelmistoratkaisun mukaan. Käytämme ylläpidossa moderneja työkaluja ohjelmiston tilan seurantaan, vikatilahallintaan ja tietoturvallisuuden varmistamiseen.

Error text on browser

Järjestelmä- ja sovellusintegraatiot

Erilaiset integraatiot mahdollistavat tiedon kuljettamisen sulavasti ohjelmistosta toiseen. Näin voidaan hyödyntää jo kerran luotua dataa monella eri alustalla ja tarjota dataa eri liiketoimintayksiköiden käyttöön. Parhaimmillaan järjestelmäintegraatiot eväävät mahdollisuuden virheellisiin kirjauksiin, vähentävät manuaalisen työn tekemistä sekä sulavoittavat liiketoiminnan prosesseja, luoden yritykselle uusia mahdollisuuksia ja kilpailukykyä.

Millaisia integraatiopalveluja tarjoamme?

Tarjoamme asiakkaillemme sovellus- ja järjestelmäintegraatioiden suunnittelua ja toteutusta. Meille on tärkeää, että ymmärrämme asiakkaidemme liiketoiminnan prosessit syvällisesti. Näin voimme toteuttaa fiksuja integraatioratkaisuja, jotka tuottavat asiakkaillemme eniten arvoa. Ohjelmistokehittäjämme varmistavat, että integraatiot on toteutettu turvallisesti ja tehokkaasti, räätälöiden ne juuri asiakkaamme tarpeisiin.

darkish jigsaw piece
darkish jigsaw piece